(Overlijdens)cijfers in perpectief

Dit bericht behandelt vier luiken: “cijfers in perspectief”, “wordt de familie nu toegelaten?”, ” u kan iets doen voor het personeel”, “wat is de huidige situatie?”

(Overlijdens) Cijfers in perspectief !

Dagelijks worden wij overspoeld met cijferreeksen over het aantal overlijdens, ook in woonzorgcentra. Direct worden grote besluiten geformuleerd zoals “onvoldoende personeel”, “niet opgeleid”, “het stond in de sterren geschreven”… Cijfers objectiveren de impact van het Corona virus en ondersteunen hierdoor het draagvlak voor overheidsmaatregelen, nochtans wordt veel nuance gemist. Eerder schreven wij dat woonzorgcentra de ‘oldest old’ huisvesten. Onze bewoners zijn gemiddeld 86 jaar en dragen door hun hoge leeftijd gemiddeld vier tot vijf chronische ziektebeelden met zich mee. De medische literatuur spreekt over de “geriatrische reuzen” die leiden tot fragiliteit en uiteindelijk tot een relatief hoge morbiditeit. Gemiddeld overlijden 30-35% van de bewoners op jaarbasis in een woonzorgcentrum.

Het huidige hoge aantal geregistreerde overlijdens in woonzorgcentra is dus niet altijd Corona gerelateerd. Bij de dagelijkse statistische registratie voor de overheid is er zelfs geen mogelijkheid om dit aan te duiden. Meer leerrijk is daarom het begrip ‘oversterfte’ waarmede wordt verwezen naar de extra overlijdens ten aanzien van vergelijkbare tijdsperioden. Onderstaande tabel maakt veel duidelijk voor onze voorzieningen:

In onze drie woonzorgcentra betreuren wij momenteel drie Corona gerelateerde overlijdens.

Wordt familie nu toegelaten? Ja toch, natuurlijk niet

In ons vorig blogbericht hadden wij het reeds over ‘evenwichten aftasten’. Dit thema is scherp tot uiting gekomen in de door de Nationale Veiligheidsraad afgekondigde beslissing dat in woonzorgcentra terug één familielid bezoek mag brengen.

Enerzijds is er het algemeen welzijn van onze bewoners dat ruimer is dan een goede basiszorg en een smakelijke maaltijd. Onze bewoners mogen niet enkel hun familie niet ontvangen, zij zijn ook afgesneden van ‘echte sociale contacten’ met hun medebewoners. De gezellige momenten tijdens vrijetijdsactiviteiten zijn weggevallen, maaltijden zijn geen ontmoetingsmomenten meer omdat de livings, omwille van de fysieke afstandsregel van 1,5 meter, eerder een eetzaal lijken. Onze bewoners zijn inmiddels ruim vier weken afgesloten van contact van hun geliefde (klein)kinderen en familie. Voor meerderen worden daarenboven isolatiemaatregelen (bij de minste vastgestelde symptomen) toegepast waardoor hun ruimtelijke vrijheid beperkt is tot hun kamer (voor minimaal 14 dagen). Het behoeft geen nadere duiding dat dit alles een zeer grote invloed heeft op het psychisch welzijn, niet in het minst omdat er geen perspectief is wanneer de situatie normaliseert. Onze bewoners houden zich echter kranig, praten zichzelf moed in. Personeelsleden bevestigen dit, ook al geven zij aan dat eenzaamheid sterker begint te wegen. Hartverscheurend is de uitspraak van een bewoner tijdens een Corona gezelschapsspel (dat emoties bespreekbaar wilde maken): ‘dit is erger dan de oorlog die wij hebben meegemaakt, toen hadden wij nog onze contacten’. Ook al zetten onze teams in op een extra babbel … (ik had bijna geschreven ‘en een schouderklop’) de familiale band is onvervangbaar.

Anderzijds is er natuurlijk de risicoafweging. Elk bezoek verhoogt de mogelijkheid tot besmetting wat wij zeker willen voorkomen. De opgebouwde inspanningen zouden hierdoor volledig in het niet kunnen verdwijnen.

Kortom, de ethische vraag is gesteld naar het evenwicht tussen sociale deprivatie en fysische gezondheid. Nu het antwoord nog waarbij de bewoner een te beluisteren partner is.

Uit de eerste reacties van familieleden (die ons via deze blog en andere wegen bereikten) lezen wij ook uiteenlopende meningen. Voor de énen kan het bezoek niet snel genoeg gepland worden, zij willen hun vader/moeder ‘een hart onder de riem kunnen steken in deze moeilijke tijd’. Iemand vat het sterk samen: “Het welzijn van bewoners is van een ander belang dan de gezondheid. Geneeskunde is soms genezen, vaak verzachten maar moet altijd troosten zijn”. Anderen ontraden ons ten stelligste: “u zou de dood binnenhalen”.

Op donderdag 16 april ontvangen wij het bericht dat de Vlaamse overheid de bezoekersstop tot nader order handhaaft. Wordt vervolgd!

U kan iets doen voor onze personeelsleden

Verwarmend zijn de vele attenties die wij deze dagen, vanuit de meest diverse hoeken, mogen ontvangen. Zij geven uiting aan de wens van velen om hun appreciatie uit te spreken over onze medewerkers. Dank ervoor. Sommige familieleden vragen ons of zij nog iets meer kunnen doen. Een symbolische bijdrage lijkt mogelijk interessant. Wij dachten daarbij aan de aankoop van een aantal grote pancardes/affiches met een speciale boodschap voor onze medewerkers. Deze zouden wij aan onze gebouwen willen ophangen. De wetenschap dat dit van familieleden komt zal hen ongetwijfeld deugd doen. Degenen die dit idee genegen zijn kunnen een vrije gift overmaken op rekeningnummer:

Wat is de huidige situatie ?

Een bewoner wordt geïsoleerd als hij ‘koorts’ heeft OF ‘hoest’ OF kortademig’ is. Op dat ogenblik wordt een druppel-contact isolatie op de kamer opgestart. Heden zijn er 13 effectieve besmettingen vastgesteld in de drie woonzorgcentra. Wij betreuren drie overlijdens. Meerdere bewoners zijn inmiddels ook terug uit isolatie geplaatst. Er zijn meerdere testen afgenomen die negatief waren.

Aantal geïsoleerde bewonersAantal besmette bewonersAantal overleden bewoners Covid gerelateerd
Sint Elisabeth
Hasselt
2541
Sint Franciscus
’t Anker Tongeren
1010
Eykendael-Harmony Riemst2082
Totaal 340 bewoners

Coördinerende arts dr Peeters aan het woord

Beste bewoner en familieleden,

Zoals beloofd houden we U op de hoogte van ons medisch beleid en toestand op de drie campussen. Ik geef eerst wat meer uitleg omtrent onze procedures en aanpak.

De eerste doelstelling is de besmetting van bewoners en personeel te vermijden. Dit veronderstelt een (streng) isolatiebeleid waarbij bewoners met klachten (hoesten of koorts of kortademigheid) onmiddellijk op de kamer moeten blijven. Bij de meeste bewoners lukt dit met een goede uitleg, bij meer dementerenden proberen we dit te realiseren zonder te confronterend te handelen. Ik dank mijn team dat deze isolatie zo menselijk mogelijk wordt uitgevoerd. Bij problemen overleggen we en kiezen we voor aanvaardbare oplossingen.

Het op de kamer houden wordt steeds gecombineerd met spatpreventie. We gebruiken dezelfde techniek als bij uitbraak van de bekende norodiarree,namelijkschort,FFP2 masker en handschoenen.De doelstelling is dat de mogelijks besmette bewoner het verzorgend personeel niet kan aansteken,maar ook andersom. Hetgewone chirurgisch masker,dat nu steeds door alle zorgpersoneel wordt gedragen,zorgt ook dat de kans van overdracht van personeel naar bewoner sterk vermindert.

Dezelfde aanpak (opsporen van mogelijke infectie) passen we ook toe bij het personeel : 2xdaags de koorts meten en opletten bij klachten. Bij koorts verlaat het personeelslid onmiddellijk de werkvloer en zal het zich moeten aanbieden bij de lokale instanties voor de afname van een test. Gezien we strenger zijn op koorts op de werkvloer (dus sneller mensen naar huis sturen) dan bij de afnamedienst stellen we vast dat sommige personeelsleden niet worden getest. We werken aan een procedure om dit alsnog vlotter te laten verlopen. Sedert deze ochtend zijn we blij te vernemen dat nu ook personeelsleden zonder koorts mogen getest worden. We blijven hameren op goede handhygiëne. 

De tweede doelstelling is de uitbreiding beperken. Er wordt om die reden op alle campussen ervoor gekozen de zorg voor mogelijks besmette personen door eenzelfde zorgteam te laten gebeuren. Bij een positieve test gaan we daarenboven alle bewoners van die afdeling testen om zo snel mogelijk zicht te hebben op deze afdeling.Alle bewoners,al dan niet besmet of al dan niet symptomatisch,van die afdeling mogen hun kamer niet verlaten. De toestand verschilt van campus tot campus ; in Riemst startte de epidemie in een  hechte gemeenschap in een kleinschalige woonvorm van dementerenden.Omdie reden zijn we snel overgegaan naar cohortering (samenbrengen van zieke bewoners).

De derde doelstelling is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mogelijks besmette bewoners die we nu niet opmerken doordat ze totaal geen symptomen hebben.

Naarmate de epidemie vordert leren we dit virus kennen,en blijkbaar kunnen zowel bij bewoners als bij personeel besmetting optreden zonder klachten. Dit is de reden waarom de overheid in geselecteerde rusthuizen alle bewoners en personeelsleden wil testen.Onze campussen zijn niet weerhouden en zullen wellicht in een tweede fase volgen.In onderling overleg met directie wordt ook hier gezocht naar oplossingen.

De voornaamste knelpunten zijn de beschikbaarheid van aangepaste wissers én het feit dat bij besmette personen zonder symptomen de wisser negatief kan zijn.

Een maand geleden zijn we gestart met een dagelijkse registratie van koorts of klachten bij alle bewoners en deze registraties helpen ons om deze epidemie het hoofd te bieden.

We betreuren sedert onze opvolging 3 covid – gerelateerde overlijdens,waarvan 2 in Riemst en 1 in Hasselt (de bewoner was opgenomen in het ziekenhuis).

Wat is de stand van zaken op de verschillende campussen ?

● In Hasselt volgen we 29 bewoners, waarvan 4 bevestigde covid bewoners (1 bewoner is opgenomen), 1 covid bewoner lijkt na 3 weken aan het herstellen, 2 covid bewoners hebben momenteel milde symptomen ; ze werden positief getest op 05/04.

26 testen waren negatief. Deze testen werden niet bij elke bewoner afgenomen owv beperkte testcapaciteit. Soms wordt wel een test opnieuw afgenomen indien we moesten beslissen om de kamerisolatie te staken en de toestand ons verdacht lijkt.

 In Riemst volgen we  17 bewoners. Hier zijn we overgegaan tot cohortering in Harmonie 3. Hier verzorgen we 9 bewoners waarvan 7 een positieve covid-test hadden, 2 bewoners vertonen tekenen van een  longontsteking. Hier ordt resoluut voor comfortzorg gegaan ! De symptomen kunnen gelukkig adekwaat aangepakt. De overleden bewoners kenden een sereen overlijdensproces. De meeste bewoners hebben eerder milde klachten variërend van eerder wat passiever zijn ,keelpijn,hoesten of geen klachten

In Harmonie 2 laten we nu nu 3 bevestigde covid-bewoners uit Harmonie overkomen die na enkele weken het goed doen en waarvan we denken dat dit hun herstelproces wat bevordert. In Harmonie was 1 test negatief en zijn er geen bewoners met klachten.

In het totaal zijn tot heden 26 testen afgenomen,waarvan 13 negatief.  In het WZC zijn er zo 6 testen uitgevoerd bij bewoners met klachten op het gelijkvloers en eerste verdiep.5 zijn negatief en we wachten nog op het resultaat van de zesde test.

In Tongeren volgen we nu 10 bewoners op die milde klachten hebben en die we nu isoleren. Er zijn vanaf de start in totaal 13 testen uitgevoerd. Gezien we momenteel 1 besmette bewoner hebben isoleren we deze op de Oase. De overige bewoners van Oase zijn getest en waren negatief. Bij de bewoners van andere afdelingen die we opvolgen zijn er 3 testen negatief,1 test is onbetrouwbaar owv moeizame afname.

Ik wil benadrukken dat in deze epidemie elke betrokkene een belangrijke rol speelt ; zeker in de keten van deze zorg zijn we zo kwetsbaar als de zwakste schakel.

Dank aan allen die hier hun schouders onder zetten.Dank ook aan jullie die ons jullie vertrouwen schenken  in de zorg voor U of Uw dierbare.

Dr Dirk Peeters, CRA

7 gedachtes over “(Overlijdens)cijfers in perpectief

 1. Wij kunnen alleen maar veel respect opbrengen voor de manier waarop onze familieleden opgevangen en begeleid wordt in deze toch wel uitzonderlijke omstandigheden. Dikke merci voor het personeel dat erg nabij is en ondanks de enorme inzet toch nog tijd heeft om ook feedback te geven aan de familie. Altijd vriendelijk en correct. Een dikke pluim is hier op zijn minst op zijn plaats. Ook de positieve aanpak en de sturing van de mensen met beleidsverantwoordelijkheid moet hierbij zeker worden vermeld.

  Like

 2. BEDANKT!

  Jullie zijn geweldig.
  Wij zijn ervan overtuigd dat jullie je uiterste best doen voor ons familielid.
  Dankzij de nodige info zijn we goed op de hoogte.

  Like

 3. Dankjewel voor jullie uitgebreide info en de nuancering van de vaak eenzijdige berichtgeving in de media over de zogenaamde ‘corona’overlijdens in WZC. Wij waren ook enorm blij toen er beslist werd om 1 bezoeker/per week toe te laten aan de bewoners en natuurlijk erg verdrietig toen dit weer werd ingetrokken. Maar met veel begrip voor de sector die hierin niet gehoord werd. Onze dankbaarheid naar het personeel is heel groot voor hun inspanningen om het onze dierbaren naar de zin te maken. Onze mama met Alzheimer kreeg van ons kinderen en familie meermaals per week bezoek en die lange tijd er zonder begint nu toch wel door te wegen.

  Like

 4. Dank jullie wel voor de info.
  In naam van mijn broers en ik, en van ma (Marie-Thérèse, eerste verdiep) willen we jullie extra bedanken voor de zeer goede zorgen voor de bewoners.
  In ons dagelijks telefoontje met mama, geeft ze steeds aan dat jullie altijd voor haar klaar staan 🙂 en dat ze blij is dat ze bij jullie ‘op hotel’ is!
  Mama heeft af en toe wel een klein depri momentje omdat ze gewoon is haast dagelijks bezoek te krijgen.
  Toch begrijpen we heel goed dat de gezondheid van de bewoners primeert en dat het bezoek nog niet toegelaten wordt.

  Like

 5. Bedankt voor jullie goede en lieve zorgen. Ik zie jullie steeds met een glimlach passeren en altijd even een woordje plaatsen. Ik zie tante lea derwa daar altijd op reageren en zich aangehaald voelen en steevast zeggen dat iedereen zo lief is. Jullie helpen hun erdoor. Wij zijn bij de gelukkigen die altijd een raammomentje kunnen meepikken. Is intenser dan een telefoontje of skype. Zij is nog 100% ok en kan zelf zich verplaatsen wat natuurlijk een groot voordeel is. Ze stuurt ons ook tijdig terug weg, want ze heeft haar koffiemomentje, babbeltjes met haar tafelgenootjes en jullie. Voelt zich niet alleen en ziet ons regelmatig. Dus blij dat ze bij jullie is. Hopelijk blijven ze gezond, maar dat is de loterij van het leven. 👌👍💕

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s